Obchodní podmínky

Provozovatel

Napojse s.r.o., IČ: 09593152, se sídlem Pionýrů 1345, Hostivice, PSČ 253 01

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při poskytování služeb poskytovatelem a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

Registrací (vytvořením uživatelského účtu) do služby Napojse.cz potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://www.napojse.cz (dále jen "produktová stránka").

Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Definice základních pojmů

 • Smluvní strany - strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.
 • Poskytovatel - Napojse s.r.o., IČ 09593152, se sídlem Pionýrů 1345, Hostivice, PSČ 253 01.
 • Uživatel - podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Individuální zakázka - je poskytovatelem na základě požadavků uživatele na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele.
 • Produkt - datový můstek mezi dodavatelem a internetovým obchodem.
 • Dodávka - služba nebo produkt.
 • Licenční smlouva - smlouva o poskytnutí licence k software uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem na základě a v souladu s těmito VOP (dále jen ,,licenční smlouva“, nebo ,,smlouva“). Smluvní strany souhlasí s tím, aby uzavření licenční smlouvy mezi stranami proběhlo v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, dle těchto VOP.
 • Smlouva - smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně uživatel, přičemž předmětem smlouvy je provedení dodávky v ujednaném termínu, v případě individuální zakázky. S ohledem na povahu dodávky se může jednat o nájemní smlouvu, licenční smlouvu, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou (dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku), vždy uzavírané v režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou uživatele, akceptací poskytovatele a těmito VOP.
 • Oznámení - krátké sdělení poskytovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nového platného ceníku. O obsahu oznámení informuje poskytovatel uživatele obvykle formou elektronické zprávy.
 • Termín nebo Dodací lhůta - jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.
 • Vícepráce - práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou uživatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co objednatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje zhotovitel jejich cenovou kalkulaci vč. časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle objednateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést až na výslovný samostatný požadavek uživatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 • Záloha - finanční plnění uživatele ve prospěch poskytovatele před započetím poskytovatele s provedením dodávky. Výši zálohy a její splatnost určí jednostranně poskytovatel s ohledem na náročnost dodávky. Záloha tvoří však nejméně 40% z ceny dodávky.
 • Faktura - daňový doklad - vyúčtování o výši úhrady uživatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf). Zpravidla bude uživateli nejprve odeslána zálohová faktura a posléze konečná faktura.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí licence na využívání služby Napojse, což je služba sloužící k automatickému napojení dat dodavatelů na internetové obchody.

Uzavření smlouvy

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s plněním poskytovatele realizovaným v souvislosti s dodávkou vzniká:

 • vystavením faktury ve výši jedné měsíční platby nebo platby za poměrnou část měsíce, ve kterém byla služba spuštěna a jejím odesláním uživateli
 • úhradou první faktury uživatelem ve výši a dle podmínek specifikovaných na faktuře

Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli dodávku a licenci k provozování a užití služby. Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu.

Obsah a rozsah dodávek, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména vytyčení úkolů, doba trvání, termín, povinnosti součinnosti uživatele, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé smlouvy, pokud taková smlouva obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.

Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí uživatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem poskytovatele aktivně nevyjádří do 3 pracovních dnů, bude poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené uživatelem.

Individuální zakázka

Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka poskytovatele uvedená na jeho produktových stránkách, nebo učiněná na základě poptávky uživatele.

Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Právo na nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci dodávky.

Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky uživatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Uživatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.

Poskytovatel se zavazuje v případě individuální zakázky zhotovit a předat dodávku na své náklady a v dohodnutých termínech.

Uživatel se zavazuje v případě individuální zakázky dle harmonogramu předat poskytovateli všechny potřebné podklady a poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho závazků z této smlouvy.

Storno objednávky

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

Platby

Cena za užívání služby Napojse je uvedena v ceníku dostupném na adrese https://www.napojse.cz/stranka/cenik.

Faktury budou zasílány na fakturační, případně kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem při registraci.

Cena za užití služby Napojse je splatná měsíčně, ročně nebo na individuálně dohoduté období předem na základě proforma faktury, kterou zašle poskytovatel uživateli vždy 1 den před počátkem období, ve kterém bude licence poskytnuta.

Faktura je splatná do 10 dnů od doručení. Pokud uživatel zjistí na faktuře nesrovnalosti, je oprávněn požadovat její opravení nejpozději do dne splatnosti písemnou formou (e-mailem).

Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané zálohové faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v zálohové faktuře. Toto ustanovení neplatí v případě on-line platby (např. pomocí platební brány nebo prostřednictvím platebních či kreditních karet). V tomto případě provádí uživatel úhradu prostřednictvím příslušného rozhraní platebního on-line systému, kam je přesměrován v průběhu platby.

Po zaplacení proforma faktury uživatel obdrží vždy konečnou fakturu - daňový doklad. Součástí konečné faktury je zúčtování zálohy.

On-line platby

Uživatel má možnost k platbě faktury využít platební bránu, kterou poskytovatel nabízí prostřednictvím společnosti GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768 (dále jen "platební brána").

Uživatel má možnost hradit za služby opakovanýmí platbami, a to po aktivaci inkasa z platební karty prostřednictvím platební brány (dále jen "inkaso"). Frekvence opakované platby je určena fakturačním obdobím. Maximální jednorázová částka opakované platby je 75 000 Kč a je fixní.

Inkaso z platební karty je poskytovatel oprávněn použít také pro úhradu individuální zakázky, kterou uživatel poskytovateli akceptoval na základě vystavené nabídky.

Upomínky a sankce

Při prodlení s úhradou odešle poskytovatel postupně uživateli tři upomínky. Při třetí upomínce je poskytovatel oprávněn pozastavit back-end část služby a pozastavit funkci importu dat od dodavatele a exportu dat ze služby.

Poskytovatel je oprávněn k zasílání upomínek použít veškeré uživatelem poskytnuté komunikační kanály (e-mail, SMS, telefonní hovor, upozornění v administračním rozhraní služby).

V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění až do uhrazení závazku uživatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost uživatele uhradit všechny splatné závazky, hradit nadále měsíční platby za předmět plnění a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.

Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn předat pohledávku/pohledávky externí firmě k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky.

Inflace

Dosáhne-li index růstu cen ve srovnání se stavem ke dni uzavření smlouvy 5 %, je poskytovatel oprávněn zvýšit uživateli se výši pravidelných měsíčních plateb za dodávku počínaje kalendářním měsícem následujícím po uvedeném nárůstu indexu o 5 %.

K dalšímu zvýšení o 5 % může poskytovatel přistoupit a zvýšit pravidelné měsíční platby za dodávku obdobně vždy, když index růstu cen dosáhne 5 % ve srovnání s 1. dnem kalendářního měsíce, v němž došlo k poslednímu zvýšení pravidelných měsíčních plateb za dodávku.

Doba trvání licence, zánik licence

Licence se poskytuje na dobu neurčitou.

Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo jednostranným ukončením.

Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě:

 • neuhrazení měsíčního licenčního poplatku uživatelem do 10 dnů po datu splatnosti
 • porušení smluvních a licenčních podmínek uživatelem
 • Uživatel má právo ukončit smluvní vztah v případě porušení smluvních a licenčních podmínek poskytovatelem
 • Uživatel nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.

Uživatel i poskytovatel jsou povinni dodržovat zásady slušného chování a to zejména při vzájemné písemné i telefonické komunikaci.

Povinnosti a práva poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, pomocí e-mailu nebo telefonu. Je-li výpadek způsobený poskytovatelem delší než 24 hodin, snižuje se částka za služby o poměrnou částku počtu dnů v měsíci, kdy nebyl server v provozu. Při platbě na delší období než měsíc se ponižuje částka z poměrné části, kdy byl server mimo provoz.

Poskytovatel je povinen udržovat bezchybný provoz aplikace. Všechny chyby je povinen opravit v nejkratším možném čase, nejpozději však:

 • Velmi závažné chyby bránící provozu aplikace do 24 hodin od jejich nahlášení, případně od doby, kdy je zjistí sám poskytovatel
 • Závažné chyby, které uživatele omezují v používání aplikace, do 48 hodin od nahlášení, případně od doby, kdy je zjistí sám poskytovatel
 • Nezávažné a kosmetické chyby do 96 hodin od nahlášení, případně od doby, kdy je zjistí sám poskytovatel

Odpovědnost

Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:

 • vložením nesprávných údajů do dodávky uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů do dodávky nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných dodávkou,
 • zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
 • v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do dodávky do systémového programového vybavení a prostředí,
 • poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením.
 • poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobenou zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou,
 • poskytovatel neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklou v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu.
 • poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony.

Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností poskytovatele, představuje částku maximálně do výše 30% z ceny dodávky, ohledně níž došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, případná rekonstrukce ztracených, nebo znehodnocených dat jde na vrub uživatele.

Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

Vyšší moc

Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:

 • válečný stav,
 • zákonná omezení vývozu, dovozy, výroby, stávky, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • další skutečnosti, které poskytovatel nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.

O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:

 • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;
 • a škody, která vznikne v souvislosti s objednávkou vystavenou ústně.

Licence a její rozsah

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence (licenčních poplatků) uděluje poskytovatel uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat dodávku specifikovanou ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek:

 • licence se sjednává jako licence nevýhradní,
 • doba trvání licence: Uživateli je licence udělována po uhrazení zálohy na dobu jednoho měsíce a po uhrazení měsíční splátky je mu každý měsíc prodloužena o 1 kalendářní měsíc, strany se mohou dohodnout na jiné délce licence,
 • územní rozsah licence: neomezeně na celém území České republiky a Slovenské republiky.

Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k dodávce, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.

Uživatel není oprávněn dodávku rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.

Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu služby, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód služby třetí osobě.

Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP.

Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

Autorská práva k dodanému produktu, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému výrobci. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva poskytovateli a tvůrci software. Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.

Uživatel zajistí, že třetí osoby nebudou bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny s rozsahem a postupem plnění smlouvy a k ní patřícími podklady. Uživatel bere na vědomí, že se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.

Bez výslovného povolení poskytovatele je zakázáno částečné nebo úplné kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat atd. Uživatelům nevyplývá žádné právo z případných chyb či nepřesných dat uvedených v těchto materiálech.

Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Nároky poskytovatele z porušení licence

Pokud uživatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může poskytovatel odstoupit od této smlouvy a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí uživatel respektovat vyrovnání mezi uživatelem a poskytovatelem, eventuálně rozhodnutí soudu.

Předmětný software jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté požívají ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

V případě zásahu uživatele do autorských práv poskytovatele vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem uživatele do autorských práv poskytovatele, jenž má vůči uživateli, zaplacením smluvní pokuty uživatelem není dotčen.

Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu uživatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Doručování, bezhotovostní platby

Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a uživatele, zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy s výjimkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. V takovém případě se oznámení a jiné písemnosti považují za doručené dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou.

Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 9:00 - 17:00 hod., v opačném případě v 9:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek).

Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě. Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl.8.1.

Závěrečná ustanovení

Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.

Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.

Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.

Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů.

Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 01.10.2018.